wahyuasrii

Kemuhammadiyahan

Posted on: March 12, 2012

KEMUHAMMADIYAHAN
A.KH DAHLAN DAN KEMUHAMMADIYAH
Ki Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah adalah suatu nama yang berkaitan dengan berhubungan erat. Antara yang satu dan lainnya tidakdapat dipisahkan. Jika disebut nama KH Ahmad Dahlan kita akanmenyebut nama Muhammadiyah. Demikian pula, jika di sebut nama Muhammadiyah, kita teringat nama KH KH Ahmad Dahlan. Sebab, KHAhmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, Muhammadiyah didirikan olehKH Ahmad Dahlan. KH Ahmad Dahlan selain sebagai pendiri, juga sekaligus pendiri pertama yang memimpin langsung Muhammadiyah sejak di dirikan pada tahun 1912 sampai dengan tahun 1923. Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzuhhijjah 1330H bertepatan tanggal 18 November 1912 M di Yogyakarta untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

B.PENGERTIAN MUHAMMADIYAH
Muhammadiyah, menurut bahasa, berarti pengikut nabi danrasululluh Muhammad saw. Secara bahasa dapat di katakan nya bahwa semua umat Islam adalah Muhammadiyah. Menurut istilah, dapat di beri batasan pengertian bahwa Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang di dirikan oleh KH Ahmad Dahlan dengan maksud agar umat Islam di Indonesia dalam melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan dituntunkan oleh rasulullah Muhammad saw.
Dalam ADM Pasal (1), Muhammadiyah adalah gerakan Islam, da’wah amar maruf nahi munkar dan tasjid. Sedangkan dalam bab dan pasal yang sama ayat di tegaskan bahwa Muhammadiyah berasal dari Muhammadiyah. Kalau pasal (1) dan (2) memperoleh pengertian, Muhammadiyah adalah gerakan Islam da’wah amar ma’ruf nahi munkar dan tasjid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah serta berasas Islam.

C.VISI MUHAMMADIYAH
Muhammadiyah memiliki visi sebagai berikut ; Muhammadiyah gerakan Islam yang berlandasan pada Al-Quran danAs-Sunnah dengan watak tasjid yang memiliki nya sentiasa istigamah dan aktif dalam melaksanakan da’wah islam amar ma’ruf nahi munkar disegala bindang sehingga menjadi rahmat lil alamin bagi umat, bangsa,dan dunia.

D.MISI MUHAMMADIYAH
Muhammadiyah sebagai gerakan islam dan da’wah amar mar’uf nahi munkar memiliki misi yang mulia dalam kehidupan sebagai berikut,
-Menegakan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah.
-Menyebarluaskan ajaran islam yang bersumber pada Al-Quran, sebagai kitab Allah yang terakhir untuk manusia, dan sunnah rasul.
-Mewujudkan amalan amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat.

E.MAKSUD DAN TUJUAN MUHAMMADIYAH
Maksud dan tujuan Muhammadiyah sebagaimana di sebutkan dalam pasal 6, istilah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarat Islam yang sebenar – benar nya. Masyarakat Islam yang sebenar – benar nya yang menjadi tujuan dan cita- cita perjuangan Muhammadiyah itu di nyatakan dalam muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah masyarakat yang sejeterah, aman, damai, makmur, dan bahagia yang d iwujudkan diatas keadilan, kejujuran dan gotong royong dengan bersandingan hukum Allah yang sebenar – sebanarya, lepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu.

Keselarasan antara filsafat dan agama didasarkan pada tiga hal yaitu :
1.Ilmu agama merupakan bagaian dari filsafat
2.Wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan filsafat, saling berkesuaian
3.Menuntut ilmu, secara logika diperintahkan dalam agama

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: